Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu tijekom kojeg djeca razvijaju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. 

Stjecanje vještina

Tijekom predviđenog programa djeca usvajaju osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razvijaju predčitalačke vještine, stvaraju radne navike te se socijaliziraju u odgojnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala.

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

U slučaju da dijete već polazi dječji vrtić, spomenuta će znanja i vještine steći i razvijati tijekom redovitih aktivnosti i programa.

Prijava i trajanje programa

U obvezni program predškole roditelji dijete prijavljuju u tajništvu dječjeg vrtića. Program predškole provodi se od 1. listopada tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine i traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjeg vrtića.

Financiranje

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.