Primarni program provodi se u svim odgojnim skupinama našeg Vrtića kao cjelodnevni program. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i podzakonskim aktima, na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, br. 7/8 od 10. lipnja 1991. god.) te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i prilagođen je razvojnim potrebama djece i socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg Vrtića i sredine u kojoj živimo.

Programi i organizacija rada u našem Vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja.

Cilj Programa

Izbor pri planiranju i provođenju različitih vrsta djelatnosti s djecom i za djecu od prve do šeste ili sedme godine starosti treba kontinuirano i trajno temeljiti na određenim ciljevima. Stoga primarni desetosatni program treba:

 • zadovoljiti i poticati djetetovu potrebu za kretanjem
 • razvijati spoznajne funkcije i aktivni istraživalački odnos djeteta prema sebi i okolini
 • podržavati i poticati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djeteta
 • podržavati i poticati razvoj sigurnosti i samopouzdanja djeteta
 • podržavati i poticati razvoj pozitivne slike o sebi
 • podržavati i poticati razvoj unutrašnje i vanjske samostalnosti djeteta
 • podržavati i poticati razvoj sposobnosti suosjećanja i uživljavanja u stanja i osjećanja drugih osoba
 • razvijati mogućnost i sposobnost obuzdavanja od impulzivnih, osobito opasnih ponašanja i želja
 • podržavati i poticati razvoj sposobnosti djeteta za govorne i druge oblike sporazumijevanja, izražavanja i stvaranja
 • podržavati i poticati razvoj osjećaja privrženosti grupi i široj zajednici
 • podržavati i poticati razvoj vedrog i veselog raspoloženja

Nositelji Programa

Program provode educirani i stručno kompetentni djelatnici: odgajatelji i stručni suradnici.

Primarni desetosatni program našeg Vrtića temeljito je razrađen u Godišnjem planu i programu rada ustanove te je prilagođen aktualnim okolnostima i pedagoškim potrebama perioda u kojem se odvija.

Cijena programa iznosi 550,00 kuna za djecu koja žive na području Općine Šandrovac. Općina Šandrovac sufinancira troškove boravka djece sa područja Općine Šandrovac u Dječjem vrtiću Šandrovac u 2021. godini
(KLASA:601-02/20-01/11, URBROJ:2123-05-01-20-1 od 21.12.2020.). Za ostale, cijena programa je puna ekonomska cijena u iznosu od 2.000,00 kuna.